Eregalerij

Eregalerij
In de tafeltenniswereld kennen we vele onderscheidingen, lid van verdiensten, erelid, erevoorzitter enz. Allemaal blijken van erkentelijkheid door de vereniging of het afdelingsbestuur aan vaak bijzondere personen.
Bij de viering van het 40 jarig bestaan van TTV Brunssum in 2002 zijn er 2 bijzondere onderscheidingen bijgekomen.

Leo Nauts
Veel mensen in de kleine Limburgse Tafeltenniswereld hebben Leo Nauts gekend of in ieder geval van hem gehoord.
Leo was iemand die zich met hart en ziel heeft gegeven aan de tafeltennissport. Eerst als lid van TTV Brunssum waarin hij actief was met de jeugd maar ook als bestuurslid. Later maakte Leo van 1974 tot 1987 deel uit van het bondsbestuur van de afdeling Limburg. Hoewel Leo niet van het begin af betrokken was bij de tafeltennisvereniging heeft hij zijn sporen achtergelaten. Sporen van verdiensten wel te verstaan. Leo had een zwakke gezondheid. Meerdere malen was hij te zien in de zaal terwijl hij bezig was de jeugd te trainen en tegelijkertijd vechtend voor een beetje lucht. Klein en eenvoudig was hij en altijd vriendelijk. Hij was naast erelid van TTV Brunssum ook erelid van de NTTB afdeling Limburg.
In januari van het jaar 2002 waarin TTV Brunssum haar 40 jarige bestaan zou gaan vieren is Leo overleden.


Theo Loo
Theo was in 2002 40 jaar lid van de vereniging. Van 1980 tot 2000 in de functie van penningmeester. In die functie beheerde hij de verenigingskas en de boekhouding, hetgeen hij erg letterlijk deed. Bij de overdracht aan zijn opvolger werden dan ook prachtige handgeschreven boeken overhandigd met de financiële administratie van de voorbije 20 jaren. Dit betekende niet dat Theo Loo een digibeet was, het was juist Theo die computerles gaf aan ouderen. Ook was Theo samen met zijn echtgenote Maria de drijvende kracht achter de jaarlijkse bloemenactie. Bij een kweker in midden Limburg werd een karrenvracht gladiolen ingekocht en de leden brachten deze per bos huis aan huis aan de man. Deze actie was altijd wel goed voor een paar honderd gulden. Helaas werd de actie stopgezet omdat de leverancier geen gladiolen meer kon leveren. Verder was Theo ook de inspirator achter het jaarlijks goodwil-toernooitje tussen de leden van TTV Brunssum en Burgemeester, wethouders en ambtenaren van de Gemeente Brunssum. Mede door het goed beheer van de verenigingsgelden Door Theo en later zijn opvolger Ronald Veltrop, had TTV Brunssum in 2010 voldoende reserves om de nieuwe locatie op de Planeetstraat te realiseren. Theo kreeg als blijk van waardering voor zijn maatschappelijke inzet, in 2002 door loco-burgemeester Smeets de Culturele Plaquette van de Gemeente Brunssum uitgereikt.


Jos Bremen
Jos, de nestor van de vereniging, was een van de medeoprichters naast Theo Loo. Vanaf het begin was Jos tevens bestuurslid. Hij was het die in 1969 de boel bij elkaar wist te houden en de vereniging door moeilijke tijden heen sleepte. Lange tijd heeft Jos de kantine-inkopen geregeld en werd daarbij vaak geassisteerd door zijn dochter Angelique. Ook allerlei klussen die uitgevoerd moesten worden nam Jos voor zijn rekening en dat doet hij nog steeds. Een TTV Brunssum zonder Jos Bremen is bijna onvoorstelbaar. Al eerder was Jos benoemd tot erelid van TTV Brunssum en in 2002, bij de viering van het 40 jarig jubileum, werd Jos door Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot “Ridder in de orde van Oranje Nassau”. Uit handen van de loco-burgemeester Smeets van Brunssum ontving Jos de versierselen die bij deze benoeming horen.


Rob Tasma
Rob was lange tijd de tweede kapitein op de “SS TTV Brunssum”. Jarenlang is Rob secretaris geweest en heeft daarbij tevens de ledenadministratie en de uitslagendienst voor zijn rekening genomen. In de moeilijke tijden waarbij het stoomschip stuurloos dreigde te worden nam hij zonder morren het roer over. In de periode 1996-1997, na een bestuurscrisis, hield Rob de vereniging op koers. Tegelijkertijd had hij zijn secretariaatswerk en nam hij ook nog de functie van wedstrijdsecretaris voor zijn rekening. Het was een te zware job voor een persoon en Rob was dan ook blij dat hij in 1997 de voorzittershamer kon overdragen. In 2002, vlak na het 40-jarig jubileum werd er weer een beroep gedaan op Rob om de vereniging voor te zitten. Ook nu weer was Rob niet te beroerd en hield het bijna 3 jaar vol tot einde 2005 toen hij deze functie kon overdragen aan Ron Heesbeen. Voorjaar 2006 gaf Rob te kennen uit het bestuur te willen stappen.
Uit blijk van waardering voor al het werk dat hij voor TTV Brunssum heeft gedaan, werd Rob door de algemene ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste van TTV Brunssum.


Angelique Vijgen-Bremen
Als 10 jarig meisje kwam Angelique aan de hand van papa Jos in september 1977 naar TTV Brunssum. Toen kon niemand nog weten dat Angelique een constante factor binnen de tafeltennisvereniging zou worden. Op tafeltennisgebied pakte ze altijd wel haar punten en al gauw was ze een geduchte jeugdspeler die ook al snel landelijk opereerde. Als seniorlid ging ze het echter niet rustiger aan doen. Het fanatisme waarmee ze haar sport bedrijft is typerend voor Angelique. Velen zullen zich de geduchte partijen kunnen herinneren waarin vader Jos en dochter Angelique elkaar bestreden om de titel clubkampioen. Maar ook achter de schermen is Angelique een waardevolle kracht. Al jarenlang is ze druk met haar werkzaamheden voor de kantine. Eerst assisteerde ze Jos nog maar later, doet ze de inkoop voor de kantine zelfstandig. In 2011 droeg ze de kantinezaken over aan Margriet Wolfs en ging ze de trainers assisteren. Tijdens de jeugdkampen die in het verleden werden georganiseerd was ze een vaste kracht om de jeugd te begeleiden. Haar grootste prestatie is toch wel dat ze samen met Mike voor een nieuw jeugdlid heeft gezorgd.
Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2009 werd Angelique met algemene stemmen en onder luid applaus benoemd tot lid van verdienste van tafeltennisvereniging Brunssum en kreeg ze daarbij een uniek aandenken in de vorm van een hangertje.


Martin Wolfs
Martin is sinds oktober 1969 een vaste kracht binnen de tafeltennisvereniging. In de periode 1973-1976 is Martin zelfs voorzitter geweest van onze vereniging. In 1995 wordt er ook nog melding gemaakt in het jubileumboekwerk van de NTTB afdeling Limburg dat Martin Wolfs lid van verdienste is van de afdeling Limburg. Wanneer hij deze benoemimg heeft ontvangen en welke bijzondere verdienste hij heeft gehad voor de afdeling is niet meer bekend. Ook Martin zelf zegt zich de reden hiervoor niet meer herinneren. De medaille met inscriptie is echter het tastbare bewijs van dit feit. Martin is een steun en toeverlaat voor TTV Brunssum. In 1983 of 1984 moest Martin noodgedwongen zijn batje aan de spreekwoordelijke wilgen hangen. Zijn gezondheid liet het helaas niet meer toe om de tafeltennissport te bedrijven. Toch is Martin in al die jaren betrokken gebleven bij de vereniging. Op de dinsdag en sinds 2010 ook op de vrijdag, is Martin de persoon die ervoor zorgt dat de zaal geopend is en de koffie klaar staat. Het tafeltennis zit hem in het bloed en deze tafeltenniseigenschap is blijkbaar genetisch bepaald. Martin heeft zijn genen via zijn dochters Margriet en Tiny doorgegeven aan Nadia en Yaelle die tevens ook lid zijn van de TTV. De bijzondere verdiensten van Martin voor onze vereniging mag duidelijk zijn en op grond hiervan is Martin per 26 februari 2010 benoemd tot Erelid van TTV Brunssum.


Mike Vijgen
Mike werd bestuurslid in 2007 in de functie van kantinebeheerder. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn schoonvader Jos Bremen die dit daarvoor al vele jaren op zich had genomen. Al vlug werd de functie herbenoemd en kreeg ook een andere inhoud. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de locatie was er behoefte aan een Locatie- en kantinebeheerder. Deze functie omvatte het hele spectrum vanaf “kantine-inkopen” tot en met “milieu en veiligheid”. Mike nam deze taak op zich en gaf daar meteen invulling aan. Mensen die de kantine bemande moesten in het bezit zijn van een SVH-verklaring, het tappen van bier en verkopen van broodjes fricandellen, hamburgers en dergelijke moest voldoen aan de wettelijke regels. Dit alles was de voorbereiding op een nieuwe locatie die toen nog werd besproken met de gemeente. Mike werd stevig op de proef gesteld toen eind 2009 er van alles misging op de locatie Deltacollege. Koperdieven sloegen toe en er moest ad-hoc een oplossing komen voor het ontbreken van electriciteit, weer sloegen koperdieven toe, dit maal was het de waterleiding die het moest ontgelden en weer moest Mike aan de bak om de vereniging draaiende te houden en voor het gerief een dixie te laten plaatsen. De derde keer waren het geen koperdieven maar Essent die de stroom afsloot in opdracht van de gemeente. Ook hier kwam er weer een ad-hoc oplossing in de vorm van een aggregaat. Uiteindelijk was daar de verhuizing naar een tijdelijke locatie in de gymzaal van Basisschool “De Opstap”. Er werd eerst een schifting gemaakt; wat moet mee en wat kan weg. Goederen die nog nodig waren en niet mee konden naar de tijdelijke locatie werden opgeslagen in de Brunahal. Ook hier weer was een goede coördinatie gewenst.
Uiteindelijk kwam het grote werk. De nieuw te bouwen kantine moest worden ingericht en dus ook al in de bouw rekening houden met de diverse aansluitingen voor de bar, de keuken en de verlichting. Hier was Mike een meester in en hij zette alles naar zijn hand met het doel om straks een optimaal ingerichtte accommodatie te hebben. Veel hobbels werden er genomen en ook veel frustraties kreeg hij voor zijn kiezen, zodanig dat hij zich halverwege de rit afvroeg waar hij toch aan was begonnen. Maar Mike zou Mike niet zijn als hij zijn tanden niet in dit project zou zetten en het tot een goed eind zou brengen. Uiteindelijk was daar augustus 2010, de verhuizing naar de Locatie aan de Planeetstraat. Ook hier weer een goede coördinatie. Allereerst om de keuken en de bar op te bouwen, het poetsen, het plaatsen van het meubilair en de verdere inrichting en daarna de verhuizing van het materiaal van de tijdelijke locatie en van de opslag in de Brunahal naar de Planeetstraat. Alles was nu geregeld en van september 2010 tot en met april 2011 zette hij nog de puntjes op de i. Toen was het klaar en Mike snakte naar rust en regelmaat. Hij stelde zijn functie ter beschikking en kon tevreden achterom kijken. Een gigantische klus die hij goed had geklaard.
Dit was voor de vereniging aanleiding om Mike het “Lidmaatschap van verdiensten” aan te bieden. Deze feestelijkheid vondt plaats op 8 juli 2011, in de prachtige kantine van TTV Brunssum, die hij voor de vereniging had gerealiseerd.
Inmiddels (2013) is Mike weer actief als bestuurder van de TTV in de dubbelfunctie van voorzitter en penningmeester


Wim Reubsaet
Wim was voorzitter van 1997 tot 2002. Vanwege reorganisaties bij zijn toenmalige werkgever “tante post” was het niet meer mogelijk om zijn werk met het voorzitterschap van TTV Brunssum te combineren. Nadat deze reorganisaties in 2005 waren beëindigd had hij zichzelf bij tante post weg gereorganiseerd en ging hij vervroegd met de VUT. Hierdoor kreeg hij zijn handen weer vrij om zich ten dienste te stellen van TTV Brunssum. Echter nog voordat hij dit kenbaar had gemaakt, stelde Ron Heesbeen voor om het voorzitterschap (dat tot dan toe werd waargenomen door Rob Tasma) op zich te nemen. Wim gaf derhalve aan om zich als bestuursadviseur beschikbaar te stellen. Vanaf dat moment nam hij kennis van het voornemen om eventueel een nieuwe tafeltennishal te bouwen. Nog voor de ALV van 2007 gaf Rob Tasma te kennen dat hij de functie van secretaris beschikbaar stelde, vervolgens wilde Wim deze functie wel op zich nemen maar Ron vond het een beter idee om te ruilen. Ron werd dus secretaris en Wim nam het voorzitterschap van de vereniging weer voor zijn rekening. Zijn doelstelling was om er voor te zorgen dat er een nieuwe locatie kwam voor de TTV. En de eerste gesprekken met de wethouder van sportzaken vonden al plaats in het voorjaar van 2007. Samen met Mike Vijgen is Wim druk bezig geweest met de nieuwe accommodatie. Vanaf 2010 kwam daar Wiel Conemans bij die zich met name bemoeide met de voorwaarden die in het huurcontract waren opgenomen. De nieuwe accommodatie werd een juweeltje waar de leden van de TTV best trots op zijn. Voor zijn inzet en het vele lobbywerk bij de gemeente, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een nieuwe accommodatie maar ook een prima verstandhouding met de gemeente Brunssum en grotere bekendheid van de vereniging in de gemeente, werd Wim op de algemene ledenvergadering voorgedragen als erelid van TTV Brunssum. Een benoeming die op de feestelijkheden rond het vijftig jarig jubileum zijn beslag kreeg. Wim vond het al een hele eer om lid te zijn van zo’n fijne vereniging als TTV Brunssum. Nu hij daar ook nog erelid van mag zijn, geniet hij van een dubbele eer.
Gelijktijdig was Wim vanaf 2007 bestuurslid van de NTTB afdeling Limburg en vanaf 2009 t/m 2013 waarnemend voorzitter van de afdeling, waarbij hij de organisatie van de afdeling onder handen nam. Op de algemene vergadering van 2013 werd Wim benoemd tot erelid van de afdeling Limburg


Ron Heesbeen
In het verleden had TTV brunssum wel eens problemen om een trainer te vinden, zo ook in 1999. Er werd toen een beroep gedaan op Ron Heesbeen die destijds speelde bij TTC Kluis. Ron vond dit een goed idee en nam terloops ook nog zijn zus Margot mee die de training voor de eerste groep voor haar rekening nam. Destijds leunde Ron nog volledig op zijn rijke tafeltenniservaring als speler bij Brunssum en Kluis, later volgde hij nog de opleiding voor tafeltennistrainer 2. Met deze bagage heeft Ron lang als trainer van onze vereniging een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze jeugd.
Ron heeft van 2005 tot halverwege 2007 de voorzittershamer gehanteerd en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Johan, die begin jaren 80 aan het roer stond van de vereniging. Toen hij langer voorzitter was dan zijn vader heeft hij waarschijnlijk gedacht: “zo dat is genoeg.” ha ha. Daarna is hij nog 3 jaar secretaris geweest.
In 2007 heeft hij, samen met Mike Vijgen en Geert Verstegen, de cursus SVH (sociale hygiene) gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Hierdoor had de TTV ook mensen om de kantine officieel te kunnen uitbaten. Voor Ron was dat zeker meer een hobby, dan een opdracht. Altijd al stroomde er horecabloed door zijn aderen.
Ook voor de afdeling Limburg van de NTTB is hij actief in het organiseren van de voorrondes voor de NJM, de schema’s maakte hij altijd bij ons in de kantine, samen met Remy Vliex.
Nadat Ron gestopt was met zijn bestuursfuncties is Ron uit dankbaarheid voor zijn brede inzet benoemd tot lid van verdienste van de TTV Brunssum. Hij heeft toen wel nog een aantal jaren gefungeerd als trainer. Dit heeft hij gedaan tot maart 2015. Ron heeft van zijn grote hobby zijn werk kunnen maken, spareribs bakken. De opening van zijn zaak “Ronnie’s BBQ Ribs” vond plaats op 20 maart 2015. Begrijpelijk dat zijn werk niet meer was te combineren met activiteiten bij de TTV, maar hij blijft een deel van de inventaris van TTV Brunssum.