Contributie

Contributie in het kort

Bedragen over het jaar 2022

Bondscontributie:
€ 10,00 per jaar.
Betalen bij inschrijving en verder een maal per jaar.

Verenigingscontributie:
Jeugd: €11,50 per maand
Senioren: € 13,50 per maand
Vooruit betalen per half jaar in januari en juli

Competitiebijdrage:

 Per seizoen Senioren Jeugd
  € 26,00 € 17,00

Betalen vóór aanvang van de competitie

Club van 50:
€ 50,00 per jaar

Donateurs:
€ 20,00 per jaar

Rekeningnummer penningmeester: NL86 RBRB 0929 4276 53

Mail naar de Penningmeester


Algemeen
Elke vereniging heeft zijn altijd weer terugkerende kosten, voor TTV Brunssum is dat niet anders. De penningmeester zorgt ervoor dat deze kosten op tijd worden betaald.
Natuurlijk heeft de vereniging niet zoveel reserve dat ze de noodzakelijk kosten kan voorschieten dus een tijdige betaling door leden en sponsors is een voorwaarde om deze betalingen te kunnen verrichtten.

Enkele betalingen worden rechtstreeks doorgeschoven naar de NTTB, zoals de bondscontributie en de competitiebijdrage. Dit zijn voor onze vereniging geen inkomsten!
De verenigingscontributie, sponsorbedragen en subsidies maar ook kantineopbrengsten zijn inkomsten voor de vereniging. Uit deze inkomsten moeten we onze huur, energierekening, verzekeringen, trainers en dergelijke betalen maar ook vervanging van materialen zoals balletjes, batjes, tafeltennistafels, kantinemeubilair, enzovoorts, enzovoorts.
Daarom is het belangrijk dat er geen stagnatie in deze inkomstenstroom ontstaat. Dat zou immers betekenen dat we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen en er mogelijke sancties worden genomen die of duurder uitpakken of, in het ergste geval, zelfs liquidatie van de vereniging kunnen betekenen, en daar zitten we niet op te wachten.

De leden van TTV Brunssum verplichten zich door aanmelding als lid om de contributie op tijd te voldoen.
TTV Brunssum incasseert de verenigingscontributie per halfjaar vooraf.
Dat wil zeggen dat de contributie van januari t/m juni in december van het jaar er voor gefactureerd wordt en de contributie over juli t/m december in juni van het lopende jaar.
Van betalingsachterstanden ontvangt u een herinnering die u uiteraard meteen moet voldoen om te voorkomen dat u een tweede herinnering krijgt waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht.
In het uiterste geval wordt er een schorsing toegepast en blijft de vordering van kracht.

De bondscontributie van de NTTB
Elk jaar wordt de bondscontributie opnieuw vastgesteld.
Een voorstel voor verhoging van de bondscontributie wordt door de bondsraad behandeld. De Bondsraad kan een verhoging accepteren of tegenhouden.
De Bondsraad vertegenwoordigt de aangesloten tafeltennisverenigingen van Nederland.
De bondscontributie bestaat uit twee delen. Naast de heffing die de NTTB in rekening brengt is er ook nog een afdelingsheffing. Over de afdelingsheffing beslist de Bondsraad niet maar moet de algemene ledenvergadering van de afdeling haar goedkeuring geven. Beide heffingen worden u als een totaal jaarbedrag in rekening gebracht door de vereniging. Door het afdelingsdeel kan de bondscontributie per afdeling verschillen.

De verenigingscontributie
De verenigingscontributie wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de prijsstijgingen die ook aan onze vereniging niet voorbij gaan.

Andere inkomsten
Door andere geldbronnen zoals sponsors, activiteiten en kantine-inkomsten, probeert het bestuur de contributie laag te houden. U kunt daar natuurlijk altijd aan bijdragen door deel te nemen aan de activiteiten maar ook in de organisatie van de activiteiten. Vaak kost u dit alleen maar vrije tijd. Een andere keer betaalt u een klein bedrag voor deelname aan een activiteit.
Voor de clubkas kennen we activiteiten zoals: collecte voor de gehandicaptensport, darten, bingo, enzovoorts.
De opbrengsten van de activiteiten georganiseerd voor en door de jeugd komen volledig ten goede van de pot voor de jeugdcommissie. Voorbeelden hiervan zijn het ouder-kind toernooi, de bingomiddag en de snoepactie.
Op onze locatie, dicht bij een uitgestrekt wandelgebied, willen we daar nog bijzondere activiteiten aan toevoegen zoals wandeltochten, vossenjacht, droppings en andere niet tafeltennisgerichte activiteiten.

Club van 50
Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden als lid van de “Club van 50”.
U betaalt dan per jaar € 50,00 met een minimum van drie jaren als extra donatie aan de clubkas. Tot deze “Club van 50” kunnen ook niet leden en bedrijven toetreden. Een bedrijf dat toetreedt, wordt niet aangemerkt als sponsor.
Door € 50,00 over te maken naar de rekening van de penningmeester bent u al aangemeld. Uw naam wordt dan op de website en op een prominente plek in de kantine vermeld.

Donateurs
Donateurs zijn mensen of bedrijven die de vereniging willen ondersteunen met een jaarlijks bedrag van € 20,00. Zij zijn geen lid van TTV Brunssum maar als het ware stamgasten. Ze maken ook geen gebruik van de tafeltennisfaciliteiten en zijn zodoende ook geen lid van de NTTB.
Wel kunnen ze deelnemen aan de activiteiten die TTV Brunssum organiseert met uitzondering van tafeltennis.
Leden die om de een of andere reden niet meer kunnen deelnemen aan de tafeltennisactiviteiten zetten hun lidmaatschap om in een donateursschap en kunnen zodoende toch betrokken blijven bij de vereniging.